دوره های آموزشی و توانبخشی مرکز نمایش درمانی ایران

درخواست حذف این مطلب
دوره های آموزشی و توانبخشی مرکز نمایش درمانی ایران گروه های هدف : (فراگیران ، مددجویان) 1) فراگیران شامل ( دانشجویان رشته های روانشناسی ، تئاتر، مددکاری ، مشاور خانواده و افرادی که به حرفه های مددکاری و توانبخشی مشغول هستند ) 2) مددجویان شامل ( افراد دچار مشکلات جسمی ، حرکتی ، رفتاری ، روحی روانی و...) الف) سطوح دوره های آموزشی برای فراگیران : (شامل سه دوره آموزشی است ) 1) دوره مقدماتی: شامل فراگیری مطالب تئوری و تکنیک های نمایش درمانی و اطلاعات عمومی در این حوزه. 2) دوره تخصصی: شامل اطلاعات تئوری و عملی همزمان ، فراگیران همزمان در پروسه اجرا قرار می گیرند تا تحت نظر مدرس آموزش های تخصصی را فرابگیرند . 3) دوره تکمیلی: شامل اجرای یک دوره کامل نمایش درمانی توسط فرد فراگیر است که زیر نظر مدرس نمایش درمانی یک دوره کامل نمایش درمانی بطور عملی اجرا می شود . ب)دوره های توانبخشی و بازتوانی (ویژه مراجعان دچار معلولیت های جسمی ، حرکتی ، رفتاری ، روحی و روانی) 1) دوره توانبخشی و بازتوانی :(شامل فرایندی پانزده جلسه ای است که در آن به فرد توان خواه(مددجو) کمک می شود تا توانایی از دست رفته خود را پس از یک واقعه، بیماری یا آسیب که منجر به محدودیت عملکردی وی شده است مجدداً به دست آورد ) 2) دوره آموزشی پرورشی : (شامل فرایندی پانزده جلسه ای است که در آن به فرد توانخواه و مددجو مهارت ها آموزش داده می شود مهارت های بین فردی و اجتماعی آموزش داده می شود )